www.mobarn.noVåre barnehager

Handlingsplan mot mobbing

Mobarn Øverland barnehage har nulltoleranse mot mobbing, og skal ha et respektfullt og inkluderende miljø hvor alle barn føler seg trygge og ivaretatt både fysisk og psykisk.

Delmål for barnehagens arbeid mot mobbing:

  • Alle skal oppleve at barnehagen er et godt sted å være, hvor vi har et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og mestring. Hvis noe oppleves vanskelig, skal barna få tidlig støtte fra de voksne.

 

  • Personalet skal danne seg en felles forståelse for hva mobbing og krenkende atferd er, og hvordan vi skal jobbe for å avdekke, forebygge og håndtere mobbing.

 

  • Vi skal tilstrebe et konstruktivt samarbeid med foreldre når det gjelder arbeidet for å fremme et godt miljø i barnehagen, og hvordan vi skal jobbe mot mobbing.

Hva er mobbing?

Mobbing blir definert ulikt. Vi har valgt å forholde oss til en definisjon utarbeidet av Anne Helgeland og Ingrid Lund gjennom prosjektet Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen.

«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for felleskapet».

Gjennom denne definisjonen rettes fokuset mot de voksnes rolle i forhold til å tilrettelegge for inkludering av alle barn. Mobbing er en sosial prosess som involverer hele barnegruppa i en barnehage. Mobbing handler om gruppemedlemmenes toleranse for ulikheter, og ved en lav toleransekultur i gruppa kan mobbing og utestenging oppstå. Mobbing i barnehagen er i stor grad relatert til utestengelse fra lek.

Det er viktig å forstå forskjellen på konflikter og mobbing. Konflikter og konfliktløsning er en viktig og nødvendig del av sosialiseringsprosessen til barna. Gjennom konflikter trenes barna i å lytte til hverandre, komme med løsningsforslag samt prøve ut det løsningsforslaget de har mest tro på. Ved at voksne inntar en avventende holdning og viser at de har tro på barnet, kan disse situasjonene styrke barnas mestringsfølelse.

 

Hvordan forebygge?

Det er voksnes ansvarå forebygge og forhindre mobbing! Vi voksne har ansvar for relasjonene i barnehagen, og for at alle barn opplever at de er viktige, at de blir sett, hørt og får muligheten til å delta i lek. Rammeplanen fremhever betydningen av de voksnes holdninger og kunnskap i deres møte med barn. Voksne skal ha god kunnskap om barns utvikling og hva en selv må gjøre for å hjelpe og støtte barn i denne utviklingen.

Helgeland og Lund viser i sin rapport til at barn som blir utestengt fra lek gjerne ofte kan være barn som mangler lekekompetanse, barn med dårlig språklig kompetanse eller barn som blir oversett og definert negativt av ansatte i barnehagen. Fokus på lek, språk og relasjoner er derfor noe av det viktigste man kan arbeide med i barnehagen for å forebygge mobbing. Det er de voksnes ansvar å observere og å være oppmerksomme på situasjoner som oppstår i barnehagen. Vi skal vise tydelig at den negative atferden ikke er tolerert, og tilrettelegge for aktiviteter som gjør at barna lærer hvordan de kan samhandle på en god måte. Hvis vi voksne i barnehagen er god på å oppdage og stoppe begynnende mobbeatferd, kan vi bryte et negativt utviklingsforløp før mobbingen har fått tid til å eskalere.

Istedenfor å se på mobbeatferd som et problem inni barnet, eller som et personlighetstrekk, er det mer hensiktsmessig at vi introduserer barnegruppene for normer og regler som styrker det prososiale, vennlige og medmenneskelige, der man samtidig tar avstand fra negative handlinger og mobbing. Det er samtidig viktig at det blir naturlig å snakke med barna om mobbing. Barn som skjønner at mobbing gjør vondt, og hvorfor det ikke er tillatt, er i bedre stand til å respondere på en passende måte, og til å be om hjelp i mobbesituasjoner.

Mobbing blant små barn forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trivsel, trygghet og samspill i barnegruppa. Personalet i vår barnehage skal være trygge voksne som skal jobbe for å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. Den viktigste innsatsen for å forebygge mobbing er å skape et trygt og godt miljø. Dette gjør vi ved å gi barna varm, sensitiv og stimulerende omsorg.

 

"Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske."

-Anne-Cath Vestly

 

Voksne er etiske rollemodeller for barna.

«Voksnes bevissthet om egen væremåte er viktig for å være forbilder for barna. I hvilken grad personalet respekterer hverandre og barna, kommer til utrykk i måten de forholder seg til og behandler hverandre på. Barn ser, hører og legger merke til mer enn voksne av og til regner med. Personalet må derfor være spesielt bevisst på hva de sier, og hvordan de snakker til hverandre og sammen når barn er i nærheten».  (Utdanningsdirektoratet, Barns trivsel-voksnes ansvar)

 

Sosial kompetanse som ressurs mot mobbing

Barnehagen skal jobbe målbevisst med sosial kompetanse. I praksis betyr dette at vi skal arbeide aktivt for å styrke barnas evne til selvhevdelse, selvkontroll, samarbeid, ansvar og empati.Noen av barnehagens viktigste oppgaver er å hjelpe barn å utvikle gode holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Vi ønsker å hjelpe barna til å lykke med å omgås andre og å utvikle gode vennskapsrelasjoner.

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.» (Rammeplanen 2017).

Tidlig og systematisk styrking av barns sosiale kompetanse fører til at barn får viktig kunnskap om seg selv og hvordan de knytter kontakt på en positiv måte.

Leken er den viktigste arenaen i utviklingen av sosial kompetanse, og sosial kompetanse er igjen en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Gjennom leken styrkes også barns språk og kommunikasjonsferdigheter som er med på å fremme vennskap i barnehagen. Vi verdsetter derfor leken høyt. Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen. Vi som jobber i Mobarn Øverland barnehage skal til enhver tid være tilstedeværende, sensitive og observante voksne, som kontinuerlig jobber for et inkluderende miljø.

 

Foreldresamarbeid

Barnehagen og barnets hjem har et felles ansvar for å forebygge mobbing. Barnehagen kan ikke arbeide med verdier og holdninger alene. Vi forventer at foresatte vil samarbeide med oss i barnehagen om forebygging av mobbing og krenkende atferd. Vi ønsker at foresatte involverer seg i hvordan barnehagen jobber med barn og relasjoner, og vi vil ha dette som et tema på foreldremøter og foreldresamtaler gjennom barnehageåret. Dersom barnehagen får mistanke om at det foregår utestenging eller mobbing i barnehagen skal foreldrene involveres. Det er også viktig at foreldre melder ifra dersom de opplever utestenging eller mobbing av barn. Alle barn og foresatte skal oppleve å bli tatt på alvor av personalet hvis de kommer med en bekymring om at et barn blir utsatt for krenkende handlinger eller ord. Vi skal tilstrebe et åpent og gjensidig samarbeid med foresatte til enhver tid.

 

Skjema vi bruker finnes her; 

Handlingsplan mot mobbing - skjema